LT EN RU
Pataria teisininkas: ką daryti, jeigu viešųjų pirkimų tiekėjas bankrutuoja?
2020 / 01 / 31

Organizuojate viešuosius pirkimus, išsirinkote laimėtoją, pasirašėte sutartį ir staiga paaiškėja, kad ši įmonė bankrutuoja arba restruktūrizuojama. Ką daryti?

 

Šiuo metu, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos duomenimis, Lietuvoje yra per 3 tūkst. bankrutuojančių įmonių. Tarp jų ir nemažai aktyviai dalyvavusių viešuosiuose pirkimuose. Visų pirma, svarbu išsiaiškinti tikslų tiekėjo statusą, kurį galima sužinoti VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registre. Bankrutuojančiu yra laikomas tiekėjas, kuriam iškelta bankroto byla ar pradėtas bankroto procesas.

Painiojamas restruktūrizavimas ir reorganizavimas

Restruktūrizuojamu yra laikomas tiekėjas, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla. Šiuo metu tokių įmonių Lietuvoje yra per 80. Kartais restruktūrizuojami tiekėjai sugeba padengti dalį ar visas skolas bei toliau tęsti veiklą, tačiau dažniausiai restruktūrizuojamoms įmonėms yra iškeliamos bankroto bylos.

Reorganizuojamu yra laikomas tiekėjas, kuris yra prijungiamas ar sujungiamas su kitomis bendrovėmis ar kurio teisės bei pareigos išdalijamos ar padalijamos kitoms bendrovėms. Pažymėtina, kad reorganizuojamas tiekėjas, skirtingai nuo bankrutuojančio ar restruktūrizuojamo, gali neturėti jokių finansinių problemų ir gali būti reorganizuojamas tik dėl organizacinių priežasčių, pavyzdžiui, akcininkų išsiskyrimo, veiklos išgryninimo ir pan.

Bankroto situaciją numatykite pirkimo sąlygose

Viešųjų pirkimo įstatymas 46 straipsnyje išvardina tiekėjo pašalinimo pagrindus ir restruktūrizavimas ar bankrotas nėra numatomas kaip privaloma sąlyga pašalinti tiekėją.

Tai reiškia, kad perkančioji organizacija, prieš pradėdama pirkimo procedūrą, pati turi apsispręsti, ar jai svarbu, kad tiekėjas nebūtų restruktūrizuojamas ar bankrutuojantis. Tuo atveju, jeigu tai svarbu – šią sąlygą būtina įtraukti į pirkimo sąlygas. Jose nenumačius tiekėjo pašalinimo dėl bankroto ar restruktūrizavimo, toks tiekėjas negalės būti šalinamas ir jo pasiūlymas turėtų būti vertinamas taip pat, kaip ir kitų tiekėjų pasiūlymai.

Tuo atveju, jeigu pirkimo sąlygose buvo numatyta, kad iš pirkimo pašalinamas tiekėjas, kuriam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, tai toks tiekėjas gali būti pašalintas tik tokiu atveju, jeigu neįrodo, kad sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

Tiekėjas privalo pateikti įrodymus dėl gebėjimų tinkamai įvykdyti sutartį

Perkančioji organizacija, sužinojusi, kad pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra restruktūrizuojamas ar bankrutuoja, turėtų kreiptis į tiekėją, prašydama pateikti įrodymus, kad tiekėjas sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Įstatymas nenumato, kokie tai galėtų būti įrodymai, todėl tai yra vertinimo reikalas.

Bankroto atveju toks tiekėjas galėtų pateikti kreditorių sutikimą tęsti pirkimo sutartį ir / ar bankroto administratoriaus paaiškinimus. Restruktūrizavimo atveju tiekėjas turėtų pateikti restruktūrizavimo planą, teismo nutartis ar kitus dokumentus, kurie patvirtintų, jog šis yra pakankamai pajėgus ir ketina vykdyti pirkimo sutartį, jeigu ji bus sudaryta.

Reorganizavimo atveju – įvertinti, ar nepasikeitė kvalifikacija

Tiekėjo reorganizavimas teoriškai neturėtų daryti įtakos tiekėjo dalyvavimui pirkime, tačiau perkančioji organizacija turėtų įvertinti, ar reorganizavimo metu nepasikeitė tiekėjo kvalifikacija. Tuo atveju, jeigu laikotarpiu tarp pasiūlymo pateikimo ir pirkimo laimėtojo paskyrimo dėl vykdomo reorganizavimo pasikeičia tiekėjo kvalifikacija (pavyzdžiui, tiekėjas dėl reorganizavimo netenka tam tikrų specialistų ar tam tikros įrangos), tai tokio tiekėjo pasiūlymas turėtų būti atmetamas.

Bankrotui ar restruktūrizavimui iškilus sutarties metu

Tuo atveju, jeigu tiekėjas bankrutuoja ar yra restruktūrizuojamas vykdydamas sutartį, sutarties negalima nutraukti tol, kol sutartis yra tinkamai vykdoma. Nebent pačioje sutartyje yra numatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę nutraukti sutartį, jeigu tiekėjui iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla.

Nutraukus sutartį dėl to, kad bankrutuojantis ar restruktūrizuojamas tiekėjas jos nevykdo, apie šį tiekėją turi būti pranešta Viešųjų pirkimų tarnybai ir jis turi būti įtrauktas į „juodąjį sąrašą“.

Sutarties keitimas dėl tiekėjo reorganizavimo ar bankroto

Tuo atveju, jeigu bankrutuojanti ar reorganizuojama įmonė nesugeba vykdyti pirkimo sutarties, tai sutartis turi būti nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo pagal VPĮ 90 str. 3 d. ir Civilinio kodekso 6.217 str. 1 d.; arba pakeista pagal VPĮ 89 str. 1 d. 4b p. Pastaruoju atveju, pradinio tiekėjo pareigas perima kitas tiekėjas, atitinkantis anksčiau pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Toks tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ taikymo.

Pažymėtina tai, kad VPĮ nenumato galimybės perleisti teises ir pareigas tada, kai tiekėjas yra restruktūrizuojamas.

Nors praktikoje dažnai yra painiojamos restruktūrizavimo ir reorganizavimo sąvokos, tačiau tai yra visiškai skirtingi teisiniai institutai. Restruktūrizuojamos – finansinių sunkumų turinčios įmonės, kurios vykdo komercinę veiklą, ir ketina ją toliau vykdyti, sumokėti skolas bei išvengti bankroto. Tuo tarpu reorganizuojamos yra įmonės, kurios sujungiamos (kelios bendrovės sujungiamos į vieną) arba skaidomos (nuo veikiančios bendrovės yra atskiriama kita bendrovė arba veikianti bendrovė skaidoma į kelias bendroves).

Reorganizuojant įmones – sutartį gali perimti tik tiesiogiai susijusios įmonės

Keičiant sutartį dėl tiekėjų reorganizavimo, svarbu žinoti, kad nors įstatyme nėra tiesiogiai įrašyta, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba laikosi pozicijos, kad teisės ir pareigos gali būti perleidžiamos tik tiesiogiai reorganizavime dalyvaujantiems tiekėjams. Pavyzdžiui, jeigu bendrovė A yra reorganizuojama į bendroves B ir C, tai sutartis gali būti tęsiama su bendrove B arba C, tačiau negali būti sudaryta su bendrove D, kuri reorganizavime nedalyvavo.

 

Daugiau informacijos:

Rokas Zaleskis,
Advokatų kontoros AVERUS teisininkas

< Atgal